-1.2 C
Reykjavík
3 grudnia 2022

Nowy rząd kładzie nacisk na klimat i politykę zdrowotną

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -
- REKLAMA -
- REKLAMA -

Nowy rząd zamierza nadać priorytet kwestiom klimatycznym i wzmocnić pozycję Landspítali. Szczególny nacisk zostanie położony na monitorowanie struktury oddziału intensywnej terapii i oddziału ratunkowego. Na chronionych już obszarach i w okolicy lodowców w interiorze ma powstać park narodowy. Rząd zamierza również zainicjować prace ekspertów nad kilkoma zapisami konstytucji.

Przewodniczący Ruchu Zieloni-Lewica, Partii Postępu i Partii Niepodległości zaprezentowali dziś oficjalnie w Kjarvalsstaðir nową umowę rządową, która została wczoraj przedstawiona członkom partii i zatwierdzona zdecydowaną większością głosów.

Zmiany klimatyczne najistotniejszym zagadnieniem

W owym dokumencie stwierdza się, że Islandia powinna być liderem w kwestiach ochrony środowiska na arenie międzynarodowej. „Ustanowimy niezależny krajowy cel 55% redukcji emisji w Islandii do 2030 roku w porównaniu z 2005 rokiem. Nacisk zostanie położony na ukierunkowane i ambitne środki mające na celu zmniejszenie emisji związanych z użytkowaniem gruntów i przyspieszenie wymiany źródeł energii we wszystkich obszarach”.

Celem jest osiągnięcie przez Islandię neutralności węglowej i pełnej wymiany źródeł energii nie później niż do 2040 roku, kiedy to Islandia stanie się pierwszym państwem niezależnym od paliw kopalnych. „Musimy porozumieć się w sprawie nowych elektrowni, aby zbudować zielone i neutralne pod względem emisji społeczeństwo. Najważniejsze, że odbywa się to z ostrożnością wobec wrażliwego charakteru naszego kraju i zgodnie z rosnącym zużyciem energii równolegle z wycofywaniem paliw kopalnych”.

Wzmocnienie oddziału intensywnej opieki medycznej i oddziałów ratunkowych

Jeśli chodzi o politykę zdrowotną, istnieje potrzeba dalszego zmniejszania współpłacenia mieszkańców za usługi zdrowotne w celu zapewnienia do nich równego dostępu. „Pozycja i rola Landspítali jako najważniejszej instytucji medycznej w kraju zostanie wzmocniona, a szczególny nacisk zostanie położony na rozwój intensywnej opieki medycznej i oddziałów ratunkowych. „Instytucje zdrowia zostaną wzmocnione, aby zapewnić świadczenie właściwych usług we właściwym miejscu i wyrównanie dostępu do świadczeń medycznych w całym kraju”.

Umowa ma również na celu promowanie usług w zakresie zdrowia psychicznego dla wszystkich grup społecznych. „Zespoły zajmujące się zdrowiem psychicznym zostaną wzmocnione w całym kraju, zwiększy się wpływ użytkowników na usługę, poprawi się profilaktyka, a nacisk zostanie położony na świadczenie różnorodnych usług dostosowanych do różnych potrzeb”.

Park narodowy na obszarach już chronionych

Wraz z nowelizacją ustawy o parku narodowym Vatnajökull, na terenach już chronionych i lodowcach na wyżynach zostanie utworzony park narodowy. „Nacisk zostanie położony na dialog i zostanie wzmocniona współpraca z mieszkańcami i radami regionalnymi”.

Eksperci dokonają przeglądu Konstytucji

Rząd zamierza również zainicjować prace ekspertów nad przepisami konstytucji o Alþingi, wyborami i strukturą okręgową, sądami oraz ewentualnie innymi zagadnieniami. Nastąpi współpraca ze środowiskiem akademickim w dyskusji nad zmianami konstytucyjnymi, a kontynuacja prac nad tymi aktualizacjami będzie oceniana w przyszłości na bieżąco.

Obniżenie podatków i promowanie środowiska o niskich stopach procentowych

Umowa rządowa stanowi, że priorytetem władz jest dalsze wspieranie stabilności gospodarczej i społecznej w okresie nowej kadencji. Rząd zamierza przyczynić się do promowania środowiska niskich stóp procentowych, umiarkowanej inflacji i dobrych konsultacji z partnerami na rynku pracy.

„Usługi publiczne będą dalej wzmacniane, a podatki redukowane zgodnie ze zmianami fiskalnymi w celu poprawy poziomu życia osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji oraz wzmocnienia konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstw, w tym zwrócenia szczególnej uwagi na małe i średnie przedsiębiorstwa”.

Potrzebna jest również ocena działalności Banku Centralnego Islandii oraz sposobu, w jaki zostały osiągnięte cele stabilnych cen, stabilności finansowej i wdrożenia urzędu nadzoru finansowego.

Mapowanie sektora rybołówstwa i sformułowanie kompleksowej polityki w zakresie akwakultury

Zostanie powołany komitet w celu określenia wyzwań i możliwości w sektorze rybołówstwa i powiązanych sektorach oraz oceny makroekonomicznych korzyści systemu zarządzania rybołówstwem. Zadaniem komisji będzie porównanie sytuacji w kraju i za granicą oraz przedstawienie propozycji mających na celu zmaksymalizowanie potencjału Islandczyków.

Sformułowana zostanie kompleksowa polityka dotycząca struktury, ram i opłat za akwakulturę. „Praca ta skoncentruje się na możliwości tworzenia miejsc pracy i znaczenie budowania przemysłu w oparciu o zrównoważony rozwój, wiedzę naukową i ochronę zasobów dzikiego łososia”.

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -
- REKLAMA -