OSTATNI DZIEŃ REJESTRACJI WYBORCÓW

2733

UWAGA! DZIŚ (7 maja) JEST OSTATNI DZIEŃ w którym można dokonać rejestracji wyborców w obwodach głosownia utworzonych za granicą.

ZAREJESTRUJ SIĘ!

Postanowieniem Marszałka Sejmu RP o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego br. termin wyborów został wyznaczony na niedzielę 10 maja 2015 r. W przypadku ewentualnej drugiej tury, ponowne głosowanie odbędzie się w niedzielę 24 maja 2015 r.

Obwieszczenie

Konsula RP w Reykjaviku z dnia 10 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Konsul RP w Reykjaviku informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. z 2015 r., poz. 471) na terenie okręgu konsularnego Ambasady RP w Reykjaviku został utworzony jeden obwód głosowania obejmujący swym zasięgiem całe terytorium Republiki Islandii:

Obwód głosowania nr 77, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Reykjavik, Ambasada RP, Þórunnartún 2, 105 Reykjavik.

Obwodowa komisja wyborcza nr 77 będzie właściwa do głosowania osobistego oraz korespondencyjnego.

Zgodnie z Postanowieniem Marszałka Sejmu RP z dnia 4 lutego 2015 roku o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, termin przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został wyznaczony na dzień 10 maja br. (niedziela). Głosowanie odbędzie się w siedzibie obwodowej komisji wyborczej w godzinach 7.00-21.00. W przypadku konieczności przeprowadzenia ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów), głosowanie odbędzie się w dniu 24 maja br. (niedziela).

I. Osoby uprawnione do głosowania za granicą:

Prawo wybierania ma obywatel polski, który:
1. Najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
2. Posiada ważny polski paszport lub dowód osobisty,
3. Zostanie wpisany do spisu wyborców (patrz pkt II poniżej),
4. Posiada pełne prawa publiczne, wyborcze i nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym wyrokiem sądu.

II. Spis wyborców

Osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców. Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie zgłoszenia wniesionego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem albo w formie elektronicznej.

Zgłoszenia można dokonać najpóźniej do 3. dnia przed dniem wyborów tj. do dnia 7 maja 2015 r. (do godz. 24:00). Osoba, która nie zgłosi się do spisu wyborców w powyższym terminie, nie będzie mogła głosować (z wyjątkiem osób posiadających zaświadczenie o prawie do głosowania). W przypadku głosowania korespondencyjnego zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do 27 kwietnia 2015 roku (do godz. 24:00).

Zgłoszeń do spisu wyborców dokonuje się za pomocą elektronicznego systemu rejestracji e-Wybory:

https://ewybory.msz.gov.pl/

 

 Jest to najdogodniejszy i najefektywniejszy sposób rejestracji, generujący dla wyborców elektroniczne potwierdzenie zgłoszenia do spisu wyborców.

Zgłoszenia można również dokonać:

1. e-mailem: wypełniając wypełniony formularz na adres reykjavik.info@msz.gov.pl

2. wypełniając zgłoszenie osobiście w siedzibie Ambasady,

3. pisemnie wysyłając wypełniony formularz na adres: Ambasada RP w Reykjaviku, Þórunnartún 2, 105 Reykjavik

4. faksem: 511 11 20

5. telefonicznie: 520 50 50

6. telegraficznie.

Formularz zgłoszenia do pobrania w formacie PDF lub DOC. Osoby zgłaszające się do spisu wyborców proszone są o skorzystanie gotowych formularzy.

Wymóg wcześniejszego wpisania do spisu wyborców nie dotyczy jedynie wyborców posiadających zaświadczenie o prawie do głosowania, wydane przez urząd gminy w Polsce lub innego konsula.

UWAGA!!!
Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą będą ujęte w tym spisie również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów), uwzględniając wybrany sposób głosowania (osobisty lub korespondencyjny). Wzięcie udziału w głosowaniu w II turze w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu od konsula zaświadczenia o prawie do głosowania (patrz punkt IV).

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tura wyborów) wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do spisu wyborców przed I turą wyborów, może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia, najpóźniej do dnia 21 maja 2015 r. W przypadku głosowania korespondencyjnego zgłoszenie powinno być dokonane najpóźniej do dnia 14 maja 2015 r.

III. GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Głosowanie korespondencyjne odbywa się w następujący sposób:

Po dokonaniu rejestracji wyborca otrzymuje od konsula listem poleconym (wysłanym nie później niż do 10. dnia przed dniem wyborów) pakiet wyborczy, który zawiera:
1. kopertę zwrotną zaadresowaną do właściwego konsula,
2. kartę do głosowania opieczętowaną pieczęcią urzędu konsula oraz pieczęcią wyznaczonej obwodowej komisji wyborczej;
3. kopertę na kartę do głosowania, z napisem „koperta na kartę do głosowania”;
4. oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania;
5. instrukcję głosowania.

Wyborca, po wypełnieniu karty do głosowania i podpisaniu oświadczenia, wkłada kartę do głosowania do koperty na kartę do głosowania, po czym zakleja ją i razem z podpisanym oświadczeniem wkłada do koperty zwrotnej. Gotowy pakiet wyborczy, na swój koszt, wysyła na adres właściwego konsula.

Konsul przekazuje właściwej obwodowej komisji wyborczej koperty zwrotne, które otrzymał do czasu zakończenia głosowania.
Wyborca może również osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do właściwej obwodowej komisji wyborczej do czasu zakończenia głosowania.

Koperty na kartę do głosowania wyjęte z kopert zwrotnych przekazanych przez konsula są wrzucane do urny wyborczej przeznaczonej do głosowania korespondencyjnego.

IV. Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, lecz który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać, wydane przez konsula, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.
Wniosek o wydanie zaświadczenia można zgłosić do Ambasady RP w Reykjaviku pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej korzystając z adresów podanych w pkt II.

V. Informacje dodatkowe

Bieżąca informacja o wyborach Prezydenta RP organizowanych w Polsce i za granicą znajduje się na stronach Państwowej Komisji Wyborczej: www.prezydent2015.pkw.gov.pl i www.pkw.gov.pl.
Bieżące informacje będą również publikowane na stronie Ambasady RP w Reykjaviku: www.reykjavik.msz.gov.pl

Tutaj znajduje się wykaz kandydatów prowadzony przez Państwową Komisję Wyborczą: www.prezydent2015.pkw.gov.pl/306_Kandydaci

Opublikowany w: