Zasady przyjmowania dzieci do szkoły w roku szkolnym 2015/2016

3199

Ogłoszenie Szkoły Polskiej w Reykjaviku

Szanowni Rodzice,
Podstawową formą komunikacji między rodzicem a szkołą jest strona internetowa. Polecamy wszystkim dokładne jej obejrzenie. Na niej, w zakładkach klasowych, śledzić można będzie zagadnienia poruszane na lekcji, prace domowe. Wychowawca kontaktuje się z rodzicem głównie mailowo. Informacje o rozpoczęciu roku, ważnych wydarzeniach będą umieszczane na stronie szkoły.

Uwaga! Ważne informacje dotyczące prowadzenia religii w naszej szkole.
Na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Polskiej w Reykjaviku z dnia 10.05.2014 r. przyjęto uchwałę o treści:
„W dniu 10.05.2014 na Walnym Zgromadzeniu Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Polskiej w Reykjaviku, uchwala się, że zajęcia religii będą prowadzone od roku szkolnego 2014/2015 jako zajęcia dodatkowe, gdzie szkoła użycza bezpłatnie sale, a prowadzący oddelegowany przez Biskupa w Reykjaviku i nie będzie członkiem SPSPR oraz pracownikiem szkoły, będzie indywidualnie ustalał opłatę za zajęcia.
Jeżeli prowadzący religię będzie członkiem SPSPR i pracownikiem szkoły, stawka za prowadzenie zajęć z religii będzie ustalona wg stawek zajęć dodatkowych. Szkoła nie będzie brała również odpowiedzialności za treści nauczania tego przedmiotu.“

Zapisy i roczniki
Szanowni Państwo!
Wychodząc naprzeciw zmianom następującym w Polsce, jak i dostosowując się do systemu szkolnego w Islandii, w roku szkolnym 2015/2016 proponujemy Rodzicom dzieci urodzonych w 2010 lub 2009 roku wybór, do której klasy zapisać swoje pociechy (zerówka czy klasa 1).
Nie będą utworzone grupy dla pięciolatków – zapraszamy do zerówki, lekcje będą odbywać się w 3 soboty, a nie w 3 jak w latach poprzednich.

W związku z tym zapisy do klas będą wyglądać następująco:

klasa 0: dzieci urodzone w 2010 roku (5 lat) lub 2009 roku (6 lat)
klasa 1: dzieci urodzone w 2009 roku (6 lat) lub 2008 roku (7 lat)
klasa 2: dzieci urodzone w 2007 roku (8 lat) lub 2008 roku (7 lat)
klasa 3: dzieci urodzone w 2006 roku
klasa 4: dzieci urodzone w 2005 roku
klasa 5: dzieci urodzone w 2004 roku
klasa 6: dzieci urodzone w 2003 roku
klasa 1 gim: dzieci urodzone w 2002 roku
klasa 2 gim: dzieci urodzone w 2001 roku
klasa 3 gim: dzieci urodzone w 2000 roku

UWAGA! PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PONIŻSZYCH PUNKTÓW. DZIĘKUJEMY!
a. Oświadczam, iż zostałem poinformowany o programie uzupełniającym Szkoły Polskiej w Reykjaviku, który nie zwalnia ucznia z obowiązku szkolnego na Islandii.

b. Oświadczam, iż zostałem poinformowany o obowiązku wnoszenia miesięcznych opłat na pokrycie kosztów działalności Szkoły Polskiej w Reykjaviku, (zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia SPSPwR nr 7/SPSPwR/09, z dnia 19.09.2009r.).

Miesięczne opłaty w roku szkolnym 2014/2015 są następujące:
Za jedno dziecko:
Klasy 0-3 = 7500 kr
Klasy 4-Gim = 8500 kr
rodzeństwo:
W przypadku rodzeństw (2 lub więcej dzieci) opłata naliczana jest wg wzoru:
„starsze dziecko + 50% opłaty za młodsze dziecko/dzieci”:
Klasy 0-3 + Klasy 0-3: 7500 + 3750 = 11.250
Klasy 4-Gim + Klasy 0-3: 8500 + 3750 = 12.250
Klasy 4-Gim + Klasy 4-Gim: 8500 + 4250 = 12.750

Istnieje możliwość w semestrze zimowym (nie wiemy, jak to będzie w letnim), zapłacenia za szkołę przez fristundakortid, kartę rekreacyjną. Dofinansowanie wynosi dla osób zamieszkałych w…:
– Reykjaviku, 35.000 kr w 2015 r.
– Kopavogur, 30.000kr w 2015 r.
– Akranes, 25.000 kr w 2015 r.
– Reykjanesbaer, 15.000 w 2015 r.
Więcej informacji o karcie rekreacyjnej TUTAJ

c. Opłaty za zajęcia dodatkowe:
Oferta będzie przedstawiona na rozpoczęciu roku lub w październiku 2015.

d. UWAGA! W przypadku nieuiszczenia przez płatnika 2 kolejnych miesięcznych opłat za szkołę, następuje usunięcie dziecka ze szkoły z niemożliwością ponownego zapisu w przyszłości w przypadku nieuregulowania zaległości.

e. W przypadku rezygnacji, należy wypełnić on-line 2 formularze: wykreślenia dziecka z listy uczniów oraz rezygnacji z członkostwa w SPSPR.
By nie otrzymać kolejnego rachunku za szkołę, należy wypełnić rezygnację on-line do 20. dnia bieżącego miesiąca. Nieobecności dziecka w szkole nie są równoważne z rezygnacją, prosimy o dopełnienie formalności.

f. Każdy Rodzic jest zobowiązany do pełnienia 1 dyżuru w semestrze, w przypadku 2 dzieci – do 2 dyżurów w semestrze szkolnym. Gdy oboje Rodzice pracują, za rodzica może dyżurować osoba pełnoletnia, znajomy lub ktoś z rodziny (należy tylko zaznaczyć w zapisie na dyżur, kto jest płatnikiem za dziecko, by było łatwo zidentyfikować zastępstwo). W przypadku niewykonania tego obowiązku na koniec roku szkolnego będzie zastosowana kara w wysokości 6.000 kr (za brak 1 dyżuru, 12.000 kr za brak 2), wysłana w postaci rachunku do zapłaty na konto płatnika. Niezapłacona kara uniemożliwi zapisanie dziecka na kolejny rok szkolny.

g. Roczna opłata biblioteczna to 500 kr za 1 ucznia. Za wypożyczane podręczniki we wrześniu 2014 roku będzie pobierana kaucja w wysokości 1000 kr za sztukę. W przypadku zniszczenia podręcznika lub jego zgubienia czy nieoddania, naliczana jest kara w wysokości 3000 kr za sztukę. Nowy regulamin korzystania z biblioteki będzie znajdował się w zakładce biblioteka od 1 września 2015 r.
Lista podręczników i ćwiczeń, z jakich korzystamy, dostępna jest tu:
http://szkolapolska.is/…/lista-podrecznikow-w-roku-2015-2016

h. Uczniowie, którzy nie rozliczyli się z biblioteką szkolną przed zakończeniem roku szkolnego i których Rodzice zalegają z opłatami za szkołę (zajęcia obowiązkowe, zajęcia dodatkowe, dyżury), NIE OTRZYMAJĄ świadectwa na zakończeniu roku. Świadectwo może być wydane po uregulowaniu należności (wykluczając sytuację z podpunktu d).

i. Walne zebranie wszystkich członków stowarzyszenia odbywa się raz w roku, zazwyczaj w kwietniu. Na nim przedstawiane jest sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok szkolny, ustalane są opłaty na rok kolejny, wybierana kwota stypendiów dla najlepszych uczniów w klasach 4-6 i gimnazjum – jeśli pozwala na to sytuacja finansowa stowarzyszenia. W roku 2014/2015 były przyznane 3 stypendia jednorazowe w postaci gjafakort w wysokości 10.000 kr dla 3 uczniów naszej szkoły. Zaznaczamy, że uczeń, który otrzymał stypendium, nie może być brany pod uwagę po raz 2. w kolejnych latach.

j. Oświadczam, iż deklaruję przystąpienie do Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Polskiej w Reykjaviku (zgodnie ze Statutem SPwR art. II, pkt 2, z dnia 30.03.2009r.). Roczna opłata członkowska w 2015/2016 wynosi 1200 kr, pobierana będzie w listopadzie 2015 r.

k. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz na publikację materiałów fotograficznych, filmowych i innych, w których udział będzie brał syn/córka/podopieczny na łamach mediów oraz w innych miejscach i formie wskazanych przez Dyrekcję SPwR.

Więcej na szkolapolska.is

Opublikowany w: