9.8 C
Reykjavík
2 października 2022

Informacja dotycząca referendum

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -
Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 17 czerwca br. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum termin głosowania został wyznaczony na niedzielę 6 września 2015 r. Głosowanie odbędzie się w godzinach 6.00 – 22.00.
- REKLAMA -

Obwieszczenie

Konsula RP w Reykjaviku z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogólnokrajowego referendum

Konsul RP w Reykjaviku informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w ogólnokrajowym referendum dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. z 2015 r., poz. 1145) na terenie okręgu konsularnego Ambasady RP w Reykjaviku został utworzony jeden obwód głosowania obejmujący swym zasięgiem całe terytorium Republiki Islandii:

Obwód głosowania nr 59, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Reykjavik, Ambasada RP, Þórunnartún 2, 105 Reykjavik.

Obwodowa komisja wyborcza nr 59 będzie właściwa do głosowania osobistego oraz korespondencyjnego.

Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 17 czerwca 2015 roku o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum, termin przeprowadzenia referendum został wyznaczony na dzień 6 września br. (niedziela). Głosowanie odbędzie się w siedzibie obwodowej komisji wyborczej w godzinach 6.00-22.00.

Pytania w referendum mają następujące brzmienie:

• Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?

• Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?

• Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?

I. Osoby uprawnione do głosowania za granicą

Prawo głosowania w referendum ma obywatel polski, który:

1. Najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

2. Posiada ważny polski paszport lub dowód osobisty,

3. Zostanie wpisany do spisu wyborców (patrz pkt II poniżej),

4. Posiada pełne prawa publiczne, wyborcze i nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym wyrokiem sądu.

II. Spis osób uprawnionych do udziału w referendum

Osoby zamierzające wziąć udział w referendum zobowiązane są zgłosić się do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu osób uprawnionych do udziału w referendum. Konsul dokonuje wpisu w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum na podstawie zgłoszenia wniesionego  ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem albo w formie elektronicznej. Zgłoszenia można dokonać najpóźniej do 3. dnia przed dniem wyborów tj. do dnia 3 września 2015 r. (do godz. 24:00). Osoba, która nie zgłosi się do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w powyższym terminie, nie będzie mogła głosować (z wyjątkiem osób posiadających zaświadczenie o prawie do głosowania). W przypadku głosowania korespondencyjnego zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do 19 sierpnia 2015 roku (do godz. 24:00)

Zgłoszeń do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum dokonuje się za pomocą elektronicznego systemu rejestracji e-Wybory: 

https://ewybory.msz.gov.pl/

Jest to najdogodniejszy i najefektywniejszy sposób rejestracji, generujący dla wyborców elektroniczne potwierdzenie zgłoszenia do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum.

Zgłoszenia można również dokonać:

  1. e-mailem: wysyłając wypełniony formularz na adres reykjavik.info@msz.gov.pl
  2. wypełniając zgłoszenie osobiście w siedzibie Ambasady,
  3. pisemnie wysyłając wypełniony formularz na adres: Ambasada RP w Reykjaviku, Þórunnartún 2, 105 Reykjavik
  4. faksem: 511 11 20
  5. telefonicznie: 520 50 50
  6. telegraficznie.

Wymóg wcześniejszego wpisania do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum nie dotyczy jedynie wyborców posiadających zaświadczenie o prawie do głosowania, wydane przez urząd gminy w Polsce lub innego konsula.

III. GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Głosowanie korespondencyjne odbywa się w następujący sposób:

Po dokonaniu rejestracji wyborca otrzymuje od konsula listem poleconym (wysłanym nie później niż do 10. dnia przed dniem wyborów) pakiet wyborczy, który zawiera:

1. kopertę zwrotną zaadresowaną do właściwego konsula,

2. kartę do głosowania opieczętowaną pieczęcią urzędu konsula oraz pieczęcią wyznaczonej obwodowej komisji wyborczej;

3. kopertę na kartę do głosowania, z napisem „koperta na kartę do głosowania”;

4. oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania;

5. instrukcję głosowania.

Wyborca, po wypełnieniu karty do głosowania i podpisaniu oświadczenia, wkłada kartę do głosowania do koperty na kartę do głosowania, po czym zakleja ją i razem
z podpisanym oświadczeniem wkłada do koperty zwrotnej. Gotowy pakiet wyborczy, na swój koszt, wysyła na adres właściwego konsula.

Konsul przekazuje właściwej obwodowej komisji wyborczej koperty zwrotne, które otrzymał do czasu zakończenia głosowania.

Wyborca może również osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do właściwej obwodowej komisji wyborczej do czasu zakończenia głosowania.

IV. Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum sporządzonego przez konsula, lecz który zmienia miejsce pobytu przed dniem referendum, może otrzymać, wydane przez konsula, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu referendum. Wniosek
o wydanie zaświadczenia można zgłosić do Ambasady RP w Reykjaviku pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej korzystając z adresów podanych w pkt II.

V. Informacje dodatkowe

Bieżąca informacja o referendum organizowanym w Polsce i za granicą znajduje się na stronach Państwowej Komisji Wyborczej:http://referendum2015.pkw.gov.pl i http://pkw.gov.pl.

Bieżące informacje będą również publikowane na stronie Ambasady RP w Reykjaviku: www.reykjavik.msz.gov.pl

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -