10.8 C
Reykjavík
10 sierpnia 2022

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -
- REKLAMA -

Obwieszczenie Konsula RP w Reykjaviku z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Konsul RP w Reykjaviku informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego w RP dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. z 2014 r., poz. 509) na terenie okręgu konsularnego Ambasady RP w Reykjaviku został utworzony jeden obwód głosowania obejmujący swym zasięgiem całe terytorium Republiki Islandii:

Obwód głosowania nr 65, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Reykjavik, Ambasada RP, Þórunnartún 2, 105 Reykjavik.
Obwodowa komisja wyborcza nr 65 będzie właściwa do głosowania osobistego oraz korespondencyjnego.

Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, termin przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego został wyznaczony na dzień 25 maja br. (niedziela). Głosowanie odbędzie się w siedzibie obwodowej komisji wyborczej w godzinach 7.00-21.00.

I. Osoby uprawnione do głosowania za granicą

Prawo wybierania ma obywatel polski, który:
1. Najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
2. Posiada ważny polski paszport lub dowód osobisty,
3. Zostanie wpisany do spisu wyborców,
4. Posiada pełne prawa publiczne, wyborcze i nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym wyrokiem sądu.

II. Spis wyborców

Osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców. Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie zgłoszenia wniesionego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem albo w formie elektronicznej.

Zgłoszenia można dokonać najpóźniej do 3 dnia przed dniem wyborów tj. do dnia 22 maja 2014 r. (do godz.24:00). Osoba, która nie zgłosi się do spisu wyborców w powyższym terminie, nie będzie mogła głosować (z wyjątkiem osób posiadających zaświadczenie o prawie do głosowania). W przypadku głosowania korespondencyjnego zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do 12 maja 2014 roku (do godz. 24:00)

Zgłoszenia można dokonywać:

1) ustnie: w siedzibie Ambasady,
2) pisemnie na adres: Ambasada RP w Reykjaviku, Þórunnartún 2, 105 Reykjavik
3) telefonicznie: 520 50 50
4) faksem: 511 11 20
5) e-mailem: reykjavik.info@msz.gov.pl
6) poprzez system e-wybory: ewybory.msz.gov.pl lub e-wybory.msz.gov.pl – zachęcamy do wyboru tego rodzaju rejestracji jako najwygodniejszego i najbardziej efektywnego sposobu zgłaszania wniosków o umieszczenie w spisie wyborców.

Zgłoszenie powinno zostać dokonane zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 1 września 2011 roku w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą.

Formularz do pobrania.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy:

1. Nazwisko:
2. Imię (imiona):
3. Imię ojca
4. Data urodzenia
5. Numer ewidencyjny PESEL
6. Miejsce pobytu za granicą:
a) miejscowość
b) ulica, nr domu, nr mieszkania
c) kod pocztowy
7. Miejsce wpisania do rejestru wyborców w Polsce*:
a) miejscowość/gmina
b) ulica, nr domu, nr mieszkania
c) kod pocztowy:
8. Numer ważnego polskiego paszportu:
a) data wydania paszportu
b) miejsce wydania paszportu
c) data upływu ważności
9. Numer ważnego dowodu osobistego**:
a) data wydania dowodu osobistego
b) miejsce wydania dowodu osobistego
c) termin ważności
10. Deklaracja sposobu głosowania***:
a) osobiście:
b) korespondencyjnie
11. Dane kontaktowe:
a) adres e-mail:
b) nr telefonu:
………………………………………………
(podpis wnioskodawcy)
* Należy przez to rozumieć miejsce zameldowania na pobyt stały lub miejsce wpisania do rejestru wyborców na wniosek.
** Dane dotyczące dowodu osobistego podaje się w państwach Unii Europejskiej oraz w innych państwach, do których można wjechać na podstawie dowodu osobistego. W takiej sytuacji nie jest konieczne wypełnienie pkt 8.
*** Głosowanie korespondencyjne w okręgu konsularnym odbywa się tylko w obwodach głosowania utworzonych za granicą przez ministra właściwego do spraw zagranicznych. Zamiar głosowania korespondencyjnego może być zgłoszony właściwemu terytorialnie konsulowi do 15 dnia przed dniem wyborów.

Uwaga. Wymóg wcześniejszego wpisania do spisu wyborców nie dotyczy jedynie wyborców posiadających zaświadczenie o prawie do głosowania, wydane przez urząd gminy w Polsce.

Osoba zarejestrowana będzie mogła oddać głos jedynie na polskich kandydatów do Parlamentu Europejskiego z listy Okręgu nr 4 – właściwego dla Warszawy i 8 powiatów województwa mazowieckiego (grodziskiego, legionowskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego).

III. Wyborcy zamieszkujący za granicą mogą dokonać wyboru sposobu głosowania – oddanie głosu będzie możliwe osobiście w siedzibie komisji wyborczej lub korespondencyjne.

Głosując osobiście należy pamiętać o zabraniu ze sobą paszportu lub dowodu osobistego.

Głosowanie korespondencyjne odbywa się w następujący sposób:

Po dokonaniu rejestracji wyborca otrzymuje od konsula listem poleconym (wysłanym nie później niż do 10 dnia przed dniem wyborów) pakiet wyborczy, który zawiera:
1. kopertę zwrotną zaadresowaną do właściwego konsula,
2. kartę do głosowania opieczętowaną pieczęcią urzędu konsula oraz pieczęcią wyznaczonej obwodowej komisji wyborczej;
3. kopertę na kartę do głosowania, z napisem „koperta na kartę do głosowania”;
4. oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania;
5. instrukcję głosowania.
Wyborca, po wypełnieniu karty do głosowania i podpisaniu oświadczenia, wkłada kartę do głosowania do koperty na kartę do głosowania, po czym zakleja ją i razem z podpisanym oświadczeniem wkłada do koperty zwrotnej. Gotowy pakiet wyborczy, na swój koszt, wysyła na adres właściwego konsula.
Konsul przekazuje właściwej obwodowej komisji wyborczej koperty zwrotne, które otrzymał do czasu zakończenia głosowania.
Wyborca może również osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do właściwej obwodowej komisji wyborczej do czasu zakończenia głosowania.
Koperty na kartę do głosowania wyjęte z kopert zwrotnych przekazanych przez konsula są wrzucane do urny wyborczej przeznaczonej do głosowania korespondencyjnego.

IV. Zaświadczenia wydawane przez Konsula
Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, lecz który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać, wydane przez konsula, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.
Wniosek o wydanie zaświadczenia można zgłosić do Ambasady RP w Reykjaviku pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej korzystając z adresów podanych w pkt II.

V. Informacja dla obywateli UE niebędących obywatelami polskimi
Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi mogą głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego za granicą. Dotyczy to obywateli Unii Europejskiej, zamieszkałych na stałe w Polsce, którzy w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego będą przebywać na terenie Islandii.
Obywatele Unii Europejskiej muszą być pełnoletni, posiadać pełnię praw publicznych oraz pełną zdolność do czynności prawnych.
Warunkiem udziału w głosowaniu jest posiadanie ważnego dowodu osobistego lub paszportu oraz wcześniejsze (nie później niż do dnia 22 maja 2014 r.) wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula RP w Reykjaviku.
Zgłoszenie do spisu wyborców powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, adres zamieszkania w Polsce, numer ważnego dowodu osobistego lub paszportu, a także miejsce i datę jego wydania.

Uwaga: Obywatele UE niebędący obywatelami polskimi mogą uzyskać przed wyjazdem z Polski z urzędu gminy właściwego dla miejsca stałego zamieszkania, zaświadczenie, które uprawnia ich do głosowania w każdym obwodzie w Polsce lub za granicą. Wówczas nie muszą wpisywać się do spisu wyborców.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

 

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -
- REKLAMA -