3.8 C
Reykjavík
27 września 2022

Konkurs fotograficzny ”Ja w Islandii”

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -
- REKLAMA -

Konkurs fotograficzny, ma na celu zintegrowanie społeczności polonijnej poprzez udział we wspólnej inicjatywie. Zachęcamy Was wszystkich do dzielenia się zdjęciami, na których pokażecie swoje miejsca w Islandii. Miejsca, w których mieszkacie, które lubicie, gdzie czujecie się dobrze lub po prostu, które Wam się podobają. Miejsca, w których czujecie się jak u siebie.

Zróbcie zdjęcia sobie, Waszym znajomym, przyjaciołom. Pokażcie siebie i swoje miejsca.

GALERIA ZDJĘĆ KTÓRE BIORĄ UDZIAŁ W KONKURSIE
Zdjęcia zgłoszone zgodnie z regulaminem, będą pojawiać się w galerii automatycznie.

Regulamin konkursu fotograficznego „Ja w Islandii”

I. Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Ja w Islandii”, zwanego dalej „Konkursem” jest Iceland News Polska wraz ze studiem reklamowym Drakkar zwanymi dalej „Organizatorem”.

II. Cel i tematyka konkursu

1. Celem Konkursu jest zarejestrowanie obrazów ludzi z Islandią w tle. Pokazanie swojego miejsca w Islandii. Siebie w Islandii.

2. Tematyką Konkursu są różnorodne przejawy życia Polonii islandzkiej i jej kontaktu z Islandią. Każde zdjęcie, które weźmie udział w konkursie ma przedstawiać Islandię, która jest kluczowym elementem oraz człowieka (nie musi być cała postać). Mogą to być autoportrety, których tłem jest Islandia.

III. Uczestnicy konkursu

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie obywatele Polski, mieszkający w Islandii, bądź ją odwiedzający.

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów.

IV. Zgłaszanie prac i warunki uczestnictwa

1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez opublikowanie zdjęcia w serwisie Instagram z tagiem #ja_w_islandii. Do udziału w konkursie mogą być zgłaszane wyłącznie zdjęcia nowe, wykonane w czasie trwania konkursu.

2. Uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną liczbę zdjęć.

3. Zdjęcia zgłaszane na konkurs mogą być wykonane urządzeniem mobilnym (smartfon, tablet) lub aparatem fotograficznym.

4. W konkursie będą brały udział zdjęcia, które będą opublikowane w serwisie Instagram z tagiem #ja_w_islandii.

5. Pod uwagę będą brane zdjęcia zgłoszone w terminie od 22. czerwca 2016 roku do 31. sierpnia 2016 do godziny 23:00.

Wszelkie zgłoszenia wysłane przed lub po wyznaczonym okresie nie będą brane pod uwagę.

6. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace przygotowane samodzielnie, których autorem jest osoba zgłaszająca fotografie.

7. Uczestnik zobowiązany jest posiadać zgodę osób widniejących na przesłanych fotografiach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu, w tym w szczególności na publikację wizerunku na stronach internetowych i profilach w
serwisach społecznościowych organizatorów (Facebook, Instagram, Twitter) oraz w innych mediach, które opublikują informację o Konkursie fotograficznym #ja_w_islandii, jak również podczas prezentacji w czasie trwania Forum Ekonomicznego w Krynicy, które odbędzie się we wrześniu 2016 roku.

8. Uczestnik konkursu wysyłając zdjęcie – formularz oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.

V. Wybór zwycięzców oraz ogłoszenie wyników

1. Wyboru zdjęć dokonają przedstawiciele Organizatora Konkursu.

2. Nadesłane prace oceniane będą ze szczególnym uwzględnieniem atrakcyjności zdjęcia, jego jakości oraz walorów estetycznych.

3.Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace, które zajmą pierwsze trzy miejsca.

4. Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad.

5. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.

6. Ogłoszenie wyników nastąpi 15. września do godziny 24:00.

7. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie i drogą elektroniczną.

8. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronach organizatorów oraz w serwisach społecznościowych.

9. Uczestnik wyraża zgodę na publikacje jego prac na stronie www.icelandnews.is, na stronach partnerów projektu, w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter i w innych mediach, które opublikują informację o Konkursie fotograficznym #ja_w_islandii.

VI. Nagrody

1. Informacja o nagrodach rzeczowych dla trzech pierwszych miejsc będzie podana do informacji publicznej w trakcje trwania konkursu.

2. Organizator daje sobie prawo do zwiększenia puli nagród oraz osób nagrodzonych w zależności od aktywności uczestników konkursu.

3. Odbiór nagród nastąpi w terminie uzgodnionym ze Zwycięzcami.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.

VII. Odpowiedzialność, postanowienia końcowe

1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieotrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika formularza z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera.

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień regulaminu, w szczególności jeżeli tematyka zdjęcia będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo
w jakikolwiek inny sposób będzie naruszała przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.

4. Uczestnik Konkursu poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu. Udostępnienie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu jest warunkiem otrzymania
nagrody w Konkursie.

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -