9.8 C
Reykjavík
19 sierpnia 2022

Informacja dotycząca wyborów parlamentarnych 2015

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -
- REKLAMA -

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 17 lipca br. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP termin głosowania został wyznaczony na niedzielę 25 października 2015 r. Głosowanie odbędzie się w godzinach 7.00 – 21.00.

Obwieszczenie
Konsula RP w Reykjaviku z dnia 28 września 2015 r.
w sprawie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

- REKLAMA -

Konsul RP w Reykjaviku informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 września 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania
w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. z 2015 r., poz. 1459) na terenie okręgu konsularnego Ambasady RP w Reykjaviku został utworzony jeden obwód głosowania obejmujący swym zasięgiem całe terytorium Republiki Islandii:

Obwód głosowania nr 77, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Reykjavik, Ambasada RP, Þórunnartún 2, 105 Reykjavik.

Obwodowa komisja wyborcza nr 77 będzie właściwa do głosowania osobistego oraz korespondencyjnego.

Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 17 lipca 2015 roku
w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
, termin przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej został wyznaczony na dzień 25 października br. (niedziela). Głosowanie odbędzie się w siedzibie obwodowej komisji wyborczej w godzinach 7.00-21.00.

I. Osoby uprawnione do głosowania za granicą

Prawo wybierania ma obywatel polski, który:

 1. Najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 2. Posiada ważny polski paszport lub dowód osobisty,
 3. Zostanie wpisany do spisu wyborców (patrz pkt II poniżej),
 4. Posiada pełne prawa publiczne, wyborcze i nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym wyrokiem sądu.

II. Spis wyborców

Osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców. Konsul dokonuje wpisu
w spisie wyborców na podstawie zgłoszenia wniesionego  ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem albo w formie elektronicznej.

Zgłoszenia można dokonać najpóźniej do 3. dnia przed dniem wyborów tj. do dnia
22 października 2015 r. (do godz. 24:00).
Osoba, która nie zgłosi się do spisu wyborców w powyższym terminie, nie będzie mogła głosować (z wyjątkiem osób posiadających zaświadczenie o prawie do głosowania). W przypadku głosowania korespondencyjnego zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do
7 października 2015 roku (do godz. 24:00)

Zgłoszeń do spisu wyborców dokonuje się za pomocą elektronicznego systemu rejestracji e-Wybory: 

https://ewybory.msz.gov.pl/

Jest to najdogodniejszy i najefektywniejszy sposób rejestracji, generujący dla wyborców elektroniczne potwierdzenie zgłoszenia do spisu wyborców.

Zgłoszenia można również dokonać:

 1. e-mailem: wypełniając wypełniony formularz na adres info@msz.gov.pl
 2. wypełniając zgłoszenie osobiście w siedzibie Ambasady,
 3. pisemnie wysyłając wypełniony formularz na adres: Ambasada RP w Reykjaviku, Þórunnartún 2, 105 Reykjavik
 4. faksem: 511 11 20
 5. telefonicznie: 520 50 50
 6. telegraficznie

Wymóg wcześniejszego wpisania do spisu wyborców nie dotyczy jedynie wyborców posiadających zaświadczenie o prawie do głosowania, wydane przez urząd gminy w Polsce lub innego konsula.

III. GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Głosowanie korespondencyjne odbywa się w następujący sposób:

Po dokonaniu rejestracji wyborca otrzymuje od konsula listem poleconym (wysłanym nie później niż do 10. dnia przed dniem wyborów) pakiet wyborczy, który zawiera:

 1. kopertę zwrotną zaadresowaną do właściwego konsula,
 2. kartę do głosowania opieczętowaną pieczęcią urzędu konsula oraz pieczęcią wyznaczonej obwodowej komisji wyborczej;
 3. kopertę na kartę do głosowania, z napisem „koperta na kartę do głosowania”;
 4. oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania;
 5. instrukcję głosowania.

Wyborca, po wypełnieniu karty do głosowania i podpisaniu oświadczenia, wkłada kartę do głosowania do koperty na kartę do głosowania, po czym zakleja ją i razem z podpisanym oświadczeniem wkłada do koperty zwrotnej. Gotowy pakiet wyborczy, na swój koszt, wysyła na adres właściwego konsula.

Konsul przekazuje właściwej obwodowej komisji wyborczej koperty zwrotne, które otrzymał do czasu zakończenia głosowania.

Wyborca może również osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do właściwej obwodowej komisji wyborczej do czasu zakończenia głosowania.

Koperty na kartę do głosowania wyjęte z kopert zwrotnych przekazanych przez konsula są wrzucane do urny wyborczej przeznaczonej do głosowania korespondencyjnego.

IV. Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, lecz który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać, wydane przez konsula, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Wniosek
o wydanie zaświadczenia można zgłosić do Ambasady RP w Reykjaviku pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej korzystając z adresów podanych w pkt II.

V. Informacje dodatkowe

Bieżąca informacja o wyborach do Sejmu i Senatu RP organizowanych w Polsce i za granicą znajduje się na stronach Państwowej Komisji Wyborczej: http://parlament2015.pkw.gov.pl i http://pkw.gov.pl.

Bieżące informacje będą również publikowane na stronie Ambasady RP w Reykjaviku: www.reykjavik.msz.gov.pl

Pliki do pobrania:
WZÓR zgłoszenia do spisu wyborców DOC i PDF

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -
- REKLAMA -