10.8 C
Reykjavík
11 sierpnia 2022

Nowe kursy zawodowe w szkole technologii przerobu ryby i rybołówstwa

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -
*** Artykuł reklamowy ***
- REKLAMA -

Szukasz nowych możliwości? Pracujesz w przetwórstwie rybnym i rybołówstwie? Chcesz zarabiać więcej, zwiększyć swoje umiejętności? To ta wiadomość jest dla Ciebie!

Już 31 sierpnia w szkole zawodowej w Grindaviku rozpoczynają się nowe zajęcia nastawione na naukę technologii przetwórstwa rybnegoy i rybołówstwa (Fisktækni).

Zajęcia w szkole są skierowane do osób, które są zainteresowane pracą związaną z przetwórstwem rybnym lub pracują w tego typu zawodzie. Szkoła daje nieograniczone możliwości nauki i rozwoju zawodowego.

Uczniowie zamieszkujący na obszarach o wysokim poziomie zatrudnienia w rybołówstwie mają szansę na dokształcanie się w tym kierunku. Również może to być podstawa do podjęcia nauki w innych szkołach średnich.

Dział technologii rybołówstwa (fisktæknibraut) obejmuje dwuletni program nauczania w szkole i w pracy. W pierwszym i trzecim semestrze nauczanie odbywa się w szkole, a w drugim i w czwartym semestrze w miejscu pracy.

Do wyboru jest kierunek obsługi małych statków rybackich (smáskipanám) oraz mechanika. Uczniowie, którzy rozważają jedynie pracę w przetwórstwie, mogą wybrać dział akwakultury lub przygotowanie do zawodów takich jak kontroler jakości.
Technik rybny pracuje przy przetwarzaniu produktów morskich jako wyspecjalizowany pracownik lub kierownik grupy odpowiedzialny za niektóre stanowiska pracy w zakładach przetwórstwa rybnego, rybołówstwie, stacjach akwakultury lub innych przedsiębiorstwach rybackich.
Wykwalifikowany technik może również podjąć pracę w handlu żywnością, jak i produktami rybnymi, lub w firmach, która sprzedają sprzęt z przeznaczeniem dla środowiska morskiego.

Po ukończeniu szkoły otwierają się różnorodne możliwości do dalszej nauki, na przykład Technologia narzędzi połowowych (veiðarfæratækni-netagerð), Zarządzanie jakością (gæðastjörnun), Akwakultura (fiskeldi) oraz Marel-technologia przetwarzania.


Nauka odbywa się w szkole w Grindaviku, ale możliwe jest także kształcenie na odległość.

Każda osoba zainteresowana rozwojem zawodowym w branży rybołówstwa powinna poważnie rozważyć skorzystanie z opcji nauki w szkole Fisktækniskóli Íslands.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną szkoły fiskt.is i możliwościami, jakie daje nauka w tej placówce.

Zapisy odbywają się poprzez stronę Menntagátt lub stronę szkoły TU oraz telefonicznie pod numerem 412 5966 w sekretariacie szkoły.

Więcej informacji na temat zajęć w szkole.

Warunki przyjęcia do szkoły:

Warunki przyjęcia do działu technologii rybołówstwa są zgodne z ustawą o szkołach średnich, a zarazem zgodne ze wskazaniami programowymi szkoły średniej. Osoby, które ukończyły edukację w szkole podstawowej i osiągnęły wiek 16 lat, są uprawnione do dalszego kształcenia się. Wymagania dotyczące przygotowania i innych warunków rejestracji oparte są na ocenach końcowych ze szkoły podstawowej i innych czynnikach potwierdzających, że uczeń uzyskał odpowiednie przygotowanie do podjęcia nauki na danym dziale. Dyrektor może wyrazić zgodę na podjęcie nauki dla tych uczniów, którzy nie spełniają warunków kwalifikujących ich do danego działu, jeśli uważa, że spełnią wymagania dotyczące wyników w nauce. Uczeń, który ukończył szkołę podstawową z oceną B lub wyższą z przedmiotów podstawowych, może rozpocząć naukę na wyższym poziomie – w języku angielskim, islandzkim – lub naukę matematyki. Podczas szkolenia uczniowie mogą brać udział w kursach zarządzania maszynami.

Organizacja:

Nauka w dziale technologii rybołówstwa obejmuje dwuletni program nauczania w szkole i w pracy. Program nauczania podzielony jest na: kursy zawodowe, uczenie się w miejscu pracy i szkolenie zawodowe. W pierwszym i trzecim semestrze nauczanie odbywa się w szkole, a w drugim i czwartym semestrze w miejscu pracy. Kursy mogą być oferowane do kształcenia na odległość. Współpraca pomiędzy instytucją nauczania, zakładem pracy i uczniem jest zgodna ze wskazaniami programowymi nauczania w szkole średniej. Stała pomoc, współpraca oraz nadzór zapewniają dobre wyniki w nauce. W okresie nauczania uczniowie mogą brać udział w kursach zarządzania maszynami (kategoria wózków widłowych J – o nośności do 10 ton) za pośrednictwem Państwowej Inspekcji Pracy oraz zostać poddani ocenie w ramach szkolenia. Za szkolenie w miejscu pracy i szkolenie zawodowe odpowiada jednostka nauczania, która zapewnia przestrzeń do nauki w porozumieniu z kursantami uznanych firm. Dalsze opracowanie i organizacja uczenia się w miejscu pracy znajduje się we wskazaniach programowych szkoły średniej. Uczniowie na dziale podstawowym wybierają naukę obsługi małych statków rybackich (smáskipanám) oraz mechanikę i konserwację maszyn. Uczniowie, którzy rozważają jedynie pracę w przetwórstwie mogą wybrać dział akwakultury lub przygotowanie do zawodów takich jak kontroler jakości, operator maszyn lub na dziale przedsiębiorczym w zakresie rybołówstwa. Uczniowie mogą wykorzystać wyniki realnej oceny kompetencji (raunfærnismat) w celu potwierdzenia ich kwalifikacji oraz wiedzy zdobytej na rynku pracy i skrócenia czasu edukacji.

Ocena:

Ocena końcowa opiera się na zadaniach/egzaminach końcowych uczniów. Egzaminator ocenia wyniki nauki z danych przedmiotów i w ten sposób nadawane są odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, np. w zakresie nawigacji małych statków, mechaniki. Egzaminy z poszczególnych specjalizacji odbywają się pod nadzorem Szkoły technologi rybołówstwa (Fisktækniskóla), zgodnie z umową o współpracy pomiędzy instytucjami szkoleniowymi. Efekty uczenia się w miejscu pracy i szkolenia zawodowego są oceniane zgodnie z materiałami, które przełożony przedstawia pod nadzorem szkoły. Kursy są oceniane dla szkół średnich (fein) zgodnie z programem nauczania oraz wymaganiami dotyczącymi wiedzy, umiejętności i kompetencji ze stażem pracy włącznie.

Staż:

Kształcenie się w miejscu pracy opiera się na ścisłej współpracy między szkołami i firmami w zakresie rybołówstwa i przetwórstwa. Szkoła zapewnia uczniom przestrzeń do nauki w porozumieniu z nimi i realizuje umowę trójstronną. W miejscu pracy szczególną uwagę poświęca się przepisom ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy (BHP) oraz przepisom dotyczącym pracy dzieci i młodzieży. Organizacja nauki w miejscu pracy powinna uwzględniać bezpieczeństwo uczniów oraz ich zdrowie psychiczne i fizyczne. Praca nie powinna kolidować z ich rozwojem i edukacją. Program jest zorganizowany według podręczników i umożliwia opiekunom rejestrowanie postępów i wyników. Regularna współpraca szkoły, opiekuna i ucznia, dotycząca organizacji, postępów i wyników, jest korzystna dla ucznia. Uwzględnia się potrzebę specjalistycznego kursu dla przełożonych/opiekunów, którzy biorą udział w edukacji.

Końcowy wynik:

Kurs kończy się dyplomem poświadczającym uzyskane kwalifikacje. Aby je uzyskać, uczeń musi zdobyć 120 punktów (fein), w tym 22 punkty na poziomie podstawowym (przedmioty ogólne), 30 punktów z przedmiotów kierunkowych, 60 punktów z praktyk w zakładzie pracy i 8 punktów z przedmiotów wybranych. Minimalna punktacja do zaliczenia przedmiotu jest zgodna ze wskazaniami programowymi szkoły. Uczeń, który nie zaliczył pierwszej części praktyki, nie może kontynuować dalszych praktyk.

Umiejętności po ukończeniu szkoły:

Praca w produkcji i przetwórstwie żywności, gdzie maksymalne wykorzystanie surowców i jakość produktu są kluczowe. Omówienie procesu produkcji rybołówstwa i akwakultury, przetwórstwa i konsumpcji produktów rybnych. Opieka i odpowiedzialność przy zarządzaniu i użytkowaniu maszyn, zarówno morskich, jak i lądowych. Ocena swojego stanowiska pracy, zdolność i zainteresowanie kontynuowaniem kształcenia i zatrudnienia w przetwórstwie rybnym i akwakulturze. Odpowiedzialność za własne zdrowie i bezpieczeństwo, dbałość o dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne. Zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących środowiska pracy i obiektów pracy oraz przyczynianie się do poprawy współpracy dla ogólnej korzyści.

LICZBA PUNKTÓW (FEIN) WYMAGANYCH DO UKOŃCZENIA SZKOŁY TO 120.

*** Artykuł reklamowy ***

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -
- REKLAMA -