Park narodowy miałby objąć 40% powierzchni Islandii

Komisja ds. opracowania wytycznych dotyczących utworzenia parku narodowego na Wyżynach Centralnych Islandii przedłożyła swój raport końcowy Ministerstwu Środowiska...

2102

Komisja ds. opracowania wytycznych dotyczących utworzenia parku narodowego na Wyżynach Centralnych Islandii przedłożyła swój raport końcowy Ministerstwu Środowiska i Zasobów Naturalnych. Raport zawiera kompleksowy przegląd obszarów natury, istniejącej ochrony, wykorzystania i infrastruktury oraz cztery scenariusze przewidujące powstanie jednego lub większej liczby nowych parków na tym obszarze.

Region Wyżyn Centralnych jest przeważnie niezdatny do zamieszkania. Jest to jeden z największych obszarów lądowych w Europie bez stałych mieszkańców.
Raport ma stanowić podstawę do dyskusji i podejmowania decyzji dotyczących ochrony tych obszarów. Przedstawiono w nim cztery różne scenariusze.

W pierwszym zaproponowano park narodowy obejmujący 85% terenów wyżynnych w centralnej części Islandii, czyli około 40% powierzchni wyspy. Park byłby podzielony na siedem części i byłby zarządzany podobnie jak Park Narodowy Vatnajökull, gdzie zdecentralizowane rady regionalne są odpowiedzialne za poszczególne części, ale polityka, forma organizacji, wydawanie licencji i sposób administrowania są ustalane przez organ centralny. Sądzi się, że ten scenariusz jest w stanie zapewnić kompleksową ochronę obszaru i umożliwi zarządzanie turystyką na całym tym obszarze. W tym scenariuszu nie przewiduje się budowy nowych elektrowni na obszarze parku.

Drugi scenariusz przewiduje utworzenie czterech parków narodowych, których lokalizacja odpowiadałaby obszarom obecnie chronionym wraz z lodowcami i terenem, na który one wpływają. Każdy park byłby zarządzany przez radę regionalną, a jego obszar należałby do parku lub z nim graniczył. Ten scenariusz zwiększyłby ochronę lodowców, ale miałby niewielki wpływ na inne tereny. Zdecentralizowane podejście do zarządzania mogłoby doprowadzić do niespójności w obsłudze gości odwiedzających poszczególne parki. Budowa elektrowni i linii przesyłowych energii elektrycznej nadal byłaby kontynuowana zgodnie z wytycznymi Landsnet.

W trzecim scenariuszu proponuje się sześć parków narodowych, z których każdy byłby zarządzany przez jedną radę regionalną bez scentralizowanej administracji. Obecnie chronione obszary pełniłyby rolę rdzenia każdego z parków narodowych, choć ich powierzchnia mogłaby ulec zmianie. Uważa się, że wyzwania byłyby podobne jak w scenariuszu drugim.
Czwarty scenariusz przedstawia po prostu obecny stan, bez żadnych warunków wstępnych dla kompleksowej ochrony Wyżyn Centralnych w odniesieniu do przyrody, dzikiej fauny i flory, bioróżnorodności czy formacji geologicznych.

Z raportu wynika, że aby osiągnąć cele związane z ochroną tego obszaru, należy wzmocnić instytucje prawnie odpowiedzialne za ten teren.

Grupa GMT/Monika Szewczuk

Opublikowany w: